ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
129
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
358
เดือนที่แล้ว
3,269
ปีนี้
19,166
ปีที่แล้ว
11,167
ทั้งหมด
41,462
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
พันธกิจ

        พันธกิจขงองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

 

1.ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กให้ได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม เป็นคนดีมี วินัย มีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ตามบริบทของท้องถิ่น (ผู้เรียน)

 

2.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบของการบูรณาการวิถีชีวิตประจำวัน (ผู้เรียน)

 

3.ส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning ที่ให้ผู้เรียนได้กเล่นและเรียนรู้อย่างมีความหมายและความสุขเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัย บนวิถีวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น (การจัดประสบการณ์)

 

4.จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข ภายใต้วัฒนธรรมของท้องถิ่น (การจัดสภาพแวดล้อม)

 

5.ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จัดหา จัดซื้อ และพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ (สื่อ/แหล่งเรียนรู้)

 

6.พัฒนาบุคลากรให้มีความสุขและมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบเชิงรุก Active learning และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล (บุคลากร)

 

7.สร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ที่เข้มแข็งและหลากหลายช่องทาง (บุคลากร)

 

8.สร้างความรู้ความเข้าใจและประสานความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษา ครอบครัว ท้องถิ่น ผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็ก (ผู้ปกครอง/ชุมชน)