ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจอมแจ้ง ติดต่อสอบถาม 099-7699193

สายตรงผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 12/092562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
3,864
ปีที่แล้ว
3,678
ทั้งหมด
7,780
ไอพี ของคุณ
3.231.230.177
ข้อมูลโรงเรียน

 

ข้อมูลพื้นฐาน

 

1. ข้อมูลทั่วไป

            โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 7 บ้านแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50150 โทรศัพท์ - โทรสาร -  E-mail : info@jomjangschool.ac.th   Website :www.jomjangschool.ac.th - สังกัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน   โรงเรียนมีเนื้อที่มี 2 ไร่ 30.46 ตารางวา

 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)


       โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยการจัดทำประชาคมผู้ปกครองเด็กในเขตเทศบาลตำบลจอมแจ้ง รวมทั้งหมด 9 หมู่บ้าน จากการประชาคมในครั้งนี้ ประชามติเสียงผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ทำการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้งเป็นโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยใช้พื้นที่และอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง หมู่ที่ 7 บ้านแม่ขะจาน ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดการศึกษา 3 ระดับได้แก่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามลำดับ ซึ่งเด็กจะต้องมีอายุตั้งแต่ 3 – 6 ปี ในปีแรกที่เปิดการเรียนการสอนมีจำนวนนักเรียน 112 คน และครูผู้สอนจำนวน 4 คน โดยมีจำนวนห้องเรียน 3 ห้องเรียน ได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

 

       พื้นที่เขตรับผิดชอบโรงเรียนอนุบาลตำบลจอมแจ้ง มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไร่ บ้านปางเปาบ้านแม่ขะจาน บ้านร่ำเปิง บ้านทรายมูล บ้านหนองโค้ง บ้านดงป่าลันบ้านทุ่งสีทองและปงแสงทอง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 7,382 คน ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและอาชีพรับจ้างทั่วไปมีประชากรบางส่วนเป็นชาวเขาคือเผ่าลีซอไทยใหญ่เป็นบางส่วน

 

แผนผังบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง

 

2. ข้อมูลผู้บริหาร


2.1 นางสาวชญาฐ์พิมณ์ ณ เชียงใหม่ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
วิทยาฐานะ -

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน

 

2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(ที่ได้รับแต่งตั้ง) - คน

 

 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน

 

3.1 ข้าราชการครู/พนักงานครู

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อายุราชการ

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

จำนวนครั้งและชั่วโมงที่เข้ารับการพัฒนา/ปี

1

นางสุรี   แสงดวง

46

5

คศ.1

ป.ตรี

คุรุศาสตร์

บัณทิต การศึกษา ปฐมวัย

ปฐมวัย

   20 ชั่วโมง/ปี

 

 

3.2 พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน)

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์

การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชาเอก

สอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้

จ้างด้วยเงิน

1

นางสาวสุจริตรา   แก้วชุม

28

10

ป.ตรี

คุรุศาสตร์

บัณทิต การศึกษา ปฐมวัย

ปฐมวัย

เงินอุดหนุนจากเทศบาล

2

นางสาวสิริกร  ไชยนิเวศ

26

3

ป.ตรี

คุรุศาสตร์

บัณทิต

ปฐมวัย

เงินอุดหนุนจาก

เทศบาล

3

นางสาวเนตรนารี  กติกาชีวิน

25

2

ป.ตรี

คุรุศาสตร์

บัณทิต

ปฐมวัย

เงินอุดหนุนจาก

เทศบาล

 

 

3.3 ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ตำแหน่ง

วุฒิ

สาขา

ปฏิบัติหน้าที่

จ้างด้วยเงิน

1

นางสาวเจินจิรา  พรมมา

24

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ปวส.

การตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 

เงินอุดหนุนจากเทศบาล

2

นายนิรุต  แสนปัญญา

42

ภารโรง

ม.6

 

 

เงินอุดหนุนจาก

เทศบาล

3

นางสุภาวรรณ  จองคำ

59

แม่บ้าน

มศ.3

-

-

เงินอุดหนุนจาก

เทศบาล

 

 

4. ข้อมูลนักเรียน


4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั้งสิ้น 101 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

จำนวนเฉลี่ย

ชาย

หญิง

ต่อห้อง

                   อ.1

1

16

20

36

36

                   อ.2

1

20

17

37

37

                   อ.3

1

15

13

28

28

รวม

1

51

50

101